Vous êtes dans : Chroniques (Visualisation)
Login: Pass :
Les chroniques

NéTrõlLïhâCõn : Chàpïtré 57 : célébràtïõns ét àûtrés évènéménts récûrrénts


Chàpîtré 57  :  dés féstïvïtés, célébràtïõns, ànnïvérsàïrés, fêtés tràdïtïõnnéllés, õrgïés, béûvérïés ét àûtrés évènéménts récûrrénts  Pàrtïé Prémïèré : Éclàïrcïsséménts sûccïnts sûr lés tràvàûx dû Grànd Càléndàr Cõsmïké, Màgïké, M°y°stïké ét Tràdïtïõnnél, àûssï nõmmé Càléndrïér dé Mõûnt°y°Hàll, oeûvré dé Nõstrõllàmûs  Võûs cõnnàïsséz tõûs lé célèbré càléndàr dé Mõûnt°y°Hàll, ûn õûvràgé ïnïtïàllémént ûtïlïsé õffïcïéllémént pàr lés fïdèlés dés gràndés Églïsés cõmmé référéncé chrõnõlõgïké ûnïvérséllé, à dés fïns d'étûdé põûr lés trõlls hïstõrïéns, dé référént põûr lés trõlls prêtrés, d'õûtïl dé prédïctïõn põûr lés trõlls dévïns. Cét õûvràgé cõmmé võûs lé sàvéz à énsûïté cõnnû ûné gràndé põpûlàrïté kànd là trïbû dés Zébõûéûrs s'ést mïs à lé dïstrïbûér dàns tõût lé Hàll cõmmé càdéàû fàntàïsïé, cé kï cõnstïtûà d'àïlléûrs là prémïèré éntréprïsé cõmmércïàlé dïgné dé cé nõm dàns nõtré ûnïvérs.  
Chàqûé trõll désõrmàïs põssèdé ûn càléndàr, kï à sõn ûtïlïté põûr tõûs, k'ïl sõït chàsséûr, fïdèlé, màgïcïén õû ké sàïs-jé.  

Màïs cé qûé né sàït pérsõnné d'àûtré qûé võûs léctéûr, c'ést ké cé càléndàr à été écrït pàr mõn frèré, lé prõphèté Nõstrõllàmûs. Grâcé à mà põsïtïõn dé Grànd-Prêtré dé là Flàmmé j'àï pû m'én àttrïbûér lé mérïté dé là cõncéptïõn, màïs là vérïté ést ké séûl mõn frèré àvàït lés cõmpéténcés põûr décr°y°ptér lés grànds c°y°clés màgïkés ét én étàblïr lé "Grànd Càléndàr Cõsmïqûé, Màgïké, M°y°stïké ét Tràdïtïõnnél". Ét võûs ïgnõréz tõûs kéls sõnt lés phénõmènés à l'õrïgïné dés Mûndïdé°y° ét àûtrés Z'nït. Lé bût dé cé débût dé chàpîtré ést dé võûs lïvrér sés sécréts, téls qûé mé lés à décõûvért mõn frèré.  

Cõmmé võûs lé sàvéz ûn c°y°clé cõmplét dû càléndàr ést cõmprïs éntré déûx sàïsõns dé là Fértïlïté, cé c°y°clé étànt décõûpé én pérïõdés égàlés màrqûéés chàcûné pàr ûn Mûndïdé°y°. Cé décõûpàgé ést ïmmûàblé, ïl ést dépéndànt dé fõrcés ïntérïéûrés àû Hàll.  
Én plûs dé cécï võûs cõnnàïsséz lés Z'nït, lés trõïs Fêtés Mõnstrûéûsés ét lé Jõûr dû Sàng, kï sûïvént ûn àûtré plàn chrõnõlõgïké càr ïls dépéndént dé fõrcés éxtérïéûrés àû Hàll, ét dõnc bïén k'étànt tõûjõûrs dïstànts dû mêmé ïntérvàllé dé témps éntré éûx ïls né sõnt pàs fïxés àû coeûr dû décõûpàgé dû c°y°clé.  

Pénchõns-nõûs màïnténànt sûr lé põûrkõï dé cétté strûctûré, én cõmménçànt à nõûs ïntéréssér àûx fõrcés qûàlïfïéés d'ïntérïéûrés.  
Tõût ést ûné késtïõn d'éqûïlïbré. Kànd Mûn-Dï créà lé Mõûnt°y°Hàll éllé l'ïmbïbà d'ûn cértàïn võlûmé dé flûx màgïké. Õr l'énérgïé màgïké né sé créé pàs spõntànémént, ét ïl n'°y° à pàs d'éntréé dé cétté énérgïé dépûïs l'éxtérïéûr dû Hàll vérs l'ïntérïéûr dû Hàll. pàr cõntré ïl °y° à dés fûïtés. Õn péût ûtïlïsér ûné métàphõré ét ïmàgïnér lé Hàll cõmmé ûn trõll. Chàké dépénsé d'énérgïé dé cé trõll cõrréspõndràït én réàlïté à l'ûtïlïsàtïõn dé l'énérgïé màgïké põûr ûn sõrtïlègé pàr éxémplé. Õr ûn trõll qûï fõûrnït ûn éffõrt trànspïré (ét héûréûsémént, sïnõn n'éxïstéràït pàs là fàméûsé Lïqûéûr dû Trõll Sûànt, cõmmént térmïnér ûné õrgïé dïgnémént sàns ûn dérnïér tõnnéàû dé cétté lïkéûr ?). Dé là mêmé mànïèré à chàké ïnstànt ûn péû d'énérgïé màgïké s'échàppé dû Hàll pàr là sûrfàcé.  

Àfïn dé cõmpénsér cétté pérté cõnstànté Mûn-Dï dàns sà gràndé sàgéssé décïdà k'à pérïõdé régûlïèré ïl °y° àûràït ûn grànd àfflûx d'énérgïé màgïké dàns lé Hàll. Cét événémént récûrrént fût àppéllé Mûndïdé°y° pàr mõn frèré, cõncrètémént à cétté pérïõdé chàqûé trõll sé sént plûs fõrt, plûs pté à éxércér sés põûvõïrs màgïkés. Màïs ïl rémàrqûà àûssï ké cé n'ést pàs lé séûl phénõmèné qûï sé dérõûlé lõrs d'ûn Mûndïdé°y°. Én sûïvànt lés àncéstràlés rûméûrs cõmmûnés à tõûtés lés trïbûs ïl pàrvïnt à détérmïnér qûé chàké Mûndïdé°y° ést àssõcïé à ûné éspècé pàrtïcûlïèré dé mõnstré. Lés àncïéns õnt dépûïs lõngtémps préténdû qû'à pérïõdé défïnïé ûné éspècé dé mõnstré dõnnéé sé rétrõûvé sõûdàïnémént plûs nõmbréûsé, plûs vïvàcé, plûs àgréssïvé qûé lé résté dû témps. Lés trïbûs sé référént pàr tràdïtïõn à cés hïstõïrés põûr chàssér lés mõnstrés én késtïõn préféréntïéllémént àûx Mûndïdé°y° cõrréspõndànts.
Néànmõïns màlgré tõûtés sés réchérchés Nõtrõllàmûs n'à jàmàïs décélé dé préûvé fõrméllé dé cés àllégàtïõns. Pàr cõmmõdïté tõûté fõïs chàké Mûndïdé°y° fût bàptïsé dû nõm dû mõnstré ké là tràdïtïõn põpûlàïré lûï àssõcïàït. Cé kï éxplïké põûrqûõï ïl °y° à ûn Mûndïdé°y° dû Gõbélïn, ûn àûtré dû Scàràbéé, dé là Võûïvré, dé l'H°y°dré, étc...  

Ïl én ést àûtrémént dé là Sàïsõn dé là Fértïlïté. Là ïl ést àvéré qûé dûrànt cétté pérïõdé ïl °y° à ûn rénõûvéllémént prõfõnd dés résérvés d'énérgïé màgïké dé l'énsémblé dû Hàll, àfféctànt chàké êtré °y° vïvànt. Màïs cé n'ést pàs lé phénõmèné lé plûs spéctàcûlàïré dé là sàïsõn dé là Fértïlïté, kï dõït sõn nõm à l'éxtràõrdïnàïré pûlsïõn dé fértïlïsàtïõn kï ànïmé sõûdàïn tõûté créàtûré dés sõûtérràïns, n'ïmpõrté kél mõ°y°én ést àlõrs bõn põûr àssõûvïr sés pûlsïõns lïbïdïnéûsé. Là frénésïé qûï hàbïté lés mõnstrés én fàït ûné pérïõdé dé féstïvïté àtténdûé àvék ïmpàtïéncé pàr nõûs àûtrés trõlls, càr ïl n'ést jàmàïs àûssï àgréàblé dé chàssér ké kànd nõs prõïés sõnt téllémént sûréxïtéés qû'éllés sé déféndént àû lïéû dé fûïr, õû àû mõïns éssà°y°ént dé sé déféndré. Dé plûs Mûn-Dï nõûs àccõrdé tõûjõûrs ûné mànné dé mõnstré à chàssér à cétté õccàsïõn.  
Àû térmé dé cétté sàïsõn tõût réntré dàns l'õrdré, là strûctûré màgïké dû Hàll ést pléïnémént réstàûréé, lés résérvés dé mõnstrés àûssï, ét lés trõlls õnt léûr lïbïdõ àppàïséé, àïnsï ké léûr éstõmàc bïén rémplï. Ûn nõûvéàû c°y°clé s'énclénché àlõrs, débûté pàr lé Mûndïdé°y° dû Phõénïx.


Võïcï põûr lés fõrcés ïntérïéûrés, mïsés én plàcé pàr Mûn-Dï éllé-mêmé én ûn c°y°clé cõnnû ét stàblé (à pàrt én cé kï cõncérné là Sàïsõn dé là Fértïlïté qûï né dûré jàmàïs tõût à fàït lé mêmé témps ké là précédénté).  

Pénchõns-nõûs à présént sûr lés fõrcés éxtérïéûrés àû Hàll. Éllés sõnt àïnsï décrïtés càr éllés sõnt àppàrûés béàûcõûp plûs récémmént dàns nõtré hïstõïré, ét k'éllés né tïrént pàs léûr sõûrcé dés mïràclés dé Mûn-Dï õû dés mêmé fõrcés ké lé c°y°clé dés Mûndïdé°y°.  

Tõût d'àbõrd ïl °y° éû l'àffàïré dés mõnstrés-màgés, lés trõïs fïls dé Chûlzï : Pähäk, Àlõûïné ét N'hõ°y°ël. Tõûs cõmplètémént déménts. Ïls fûrént bïén sûr àbàttûs cõmmé ïl sé dõït pàs lés àncïéns, léûrs éxàctïõns cõmménçànt à põsér dé sàcrés prõblèmés d'émàncïpàtïõn mõnstrûéûsé...  
Très bïzàrrémént dépûïs, à ïntérvàllé régûlïér léûr ésprït révïént hàntér lé Hàll, prõvõkànt dé mûltïplés évènéménts étràngés, lé plûs sõûvént rïgõlõs, pàrfõïs vïõlénts. Õn àppéllé çà Fêtés dé Pähäk, d'Àlõûïné ét dé N'hõ°y°ël. Ïl à été ïmpõssïblé põûr mõn frèré dé détérmïnér là sõûrcé dé cés phénõmènés, tõût cõmmé ïl lûï à été ïmpõsïblé dé détérmïnér céllé dé l'énérgïé ànïmànt lés Z'nït.  
Lés Z'nït sõnt lés cõntrécõûps dés mïràclés dés Dïéûx Trõlls, cé sõnt dõnk dés phénõmènés récénts. Én éffét lõrské lés Dïéûx téntèrént dé réprõdûïré àû coeûr dû Hàll dés cõndïtïõns clïmàtïkés vàrïàntés, sémblàblés àûx sàïsõns éxïstàntés én sûrfàcé, ïl fïrént jõûér dés fõrcés prïmõrdïàlés pûïssàntés. Léûr téntàtïvé n'éût pàs lé témps d'àbõûtïr ét fût àbàndõnné àû térmé dé là Bàstõn. Màlhéûréûsémént ïls àvàïént déréglé légèrémént l'ékïlïbré mïs én plàcé pàr Mûn-Dï, désékïlïbré témpõràïré pûïské tõût réntrà dàns l'õrdré dès là Sàïsõn dé là Fértïlïté sûïvànté. Ïl sûbsïsté ûné séûlé tràcé dé cé désékïlïbré, l'échõ dû lïén kï ûnïssàït à sûrfàcé ét lé Hàll àfïn dé fàïré cõrréspõndré lés sàïsõns. Àûx mõménts dû c°y°clé éxtérïéûr õù lés énérgïés màgïkés sõnt lés plûs ïnténsés ûné vàgûé négàtïvé sé répércûté dàns lé Hàll, cõmmé ûn échõ, ét tõûché cértàïns trõlls. Ïl °y° à qûàtré échõs kï sé sûccèdént, lés Z'nït dé Fõlïé, dû Sïléncé, dû Jéûn ét d'Õbscûrïté. Lé prémïér tõûché tõûs lés énfànts dû Dïéû dû Frõïd, ét àttéïnt léûr sàgéssé ét léûr kïétûdé àû plûs prõfõnd d'éûx-mêmé, jûsqû'à énglõûtïr lés plûs fàïblés dàns là fõlïé. Dé mànïèré sïmïlàïré lés àûtrés Z'nït tõûchént lés fïls dû Blàblà, dû Màngér ét dû Féû. Séûl lés fïls dû Hûmm né sõnt pàs àfféctés pàr là màlédïctïõn dés Z'nït. Õn sûppõsé qûé sõït léûr Dïéû c'ést désïntéréssé dû prõjét ét n'à pàs ïnvéstït ûné pàrt dé lûï dàns lé prõcéssûs, õû ké léûr gràndé màïtrïsé méntàlé lés ïmmûnïsé cõmplètémént à ûn Z'nït d'Àbstïnéncé qûé pérsõnné n'àûràït décélé. Là vérïté ést sàns dõûté ûn mélàngé dé cés déûx éxplïcàtïõns.  

Résté lé Jõûr dû Sàng. Nûl phénõmèné étràngé n'à été õbsérvé jûsk'à màïnténànt dûrànt ûn Jõûr dû Sàng. J'àï põûrtànt dépêché dé nõmbréûx dé més sõldàts én mïssïõn dé réchérché sécrèté à cé sûjét. Ïl ést àppàrû k'ïl éxïsté ûn pétït grõûpé dé trõll kï prïé ét éfféctûé dés rïtûéls lé Jõûr dû Sàng, màïs àppàrémént rïén l'én réssõrt dé cõncrét, ét ïl à été ïmpõssïblé dé décõûvrïr qûï õû kõï étàït lõûé dûrànt cés ïmprécàtïõns. Mõn frèré réfûsé dé mé pàrlér dé cé k'ïl sàït à cé sûjét, d'àprès lûï lé Jõûr dû Sàng né préndrà sõn ïmpõrtàncé ké dàns ûn àvénïr lõïntàïn õù tõût sérà clàïr. Jé né démàndé k'à lé crõïré. Võûs kï lïséz cés lïgnés dévàïént én sàïsïr lé séns.  


Àïnsï võûs cõnnàïsséz màïnténànt lés ténànts ét àbõûtïssànts dû fàméûx càléndàr. Ét võûs cõmprénéz àûssï põûrkõï n'°y° fïgûrént pàs lés fêtés pàïénnés dû Bïgûébànké dé là Bõûstïfàïllé, dé là Fõïré àû Rûmïnànt, dé là Béûvérïé Màhàschïénné ét dés àûtrés tràdïtïõns ïntértrïbàlés répûtéés. Éllés sõnt tràïtéés dàns là trõïsïèmé pàrtïé dé cé chàpîtré.  

Grand Père Uz
le 30/12/2003