Vous êtes dans : Chroniques (Visualisation)
Login: Pass :
Les chroniques

NéTrõlLïhâCõn : les Grands-Vers-Qui-Dorment...


  
"Ïls dõrmént prõfõndémént dépûïs sï lõngtémps, sï lõngtémps... Kànd là võïx dé là Réïné s'ést étéïnté põûr là dérnïèré fõïs ïls õnt sõmbré dàns ûn sõmméïl étérnél. Séûl ûn térrïblé àfflûx dé màgïé lés à tïré dé léûr tõrpéûr, màïs ïls n'étàïént plûs ké dés bêtés àvéûglés, àppéûréés, éffrà°y°éés. Àttïrés cõmmé dés hàrpïés pàr ûn bõût dé vïàndé ïls s'élàncèrént vérs lés lïéûx dé cõnsécràtïõns érïgés põûr lés fïdèlés dés Dïéûx, ét lés dévàstèrént.  

Àûssï ïl nõûs à sémblé ïndïspénsàblés dé scéllér à jàmàïs cés lïéûx lõrs dû Bïdõûïllàgé Généràl, àfïn ké jàmàïs cés hõrréûrs né sõïént décõûvértés ét révéïlléés à nõûvéàû.  
Ïl m'én cõûté énõrmémént dé dévõïr càchér l'émplàcémént dû Bràsïér Étérnél à més frèrés Tõmàwàk, màïs c'ést lé prïx à pà°y°ér põûr ûn àvénïr plûs séréïn...  

Né nõûs võïlõns pàs là fàcé põûr àûtànt : ûn jõûr mõn frèré mé l'à àssûré, ûn Grànd-Vér sérà déràngé dàns sõn sõmméïl, põûr ûné càûsé jûsté, màïs càûsérà dé grànds dõmmàgés. Cé n'ést pàs ûné ràïsõn põûr né pàs éssà°y°ér dé càchér lés àûtrés Vérs. L'émplàcémént dé léûrs nõûvéls àntrés sõnt éffàcés dé nõs mémõïrés, k'ïl én sõït àïnsï, à jàmàïs."
  

Grand Père Uz
le 15/02/2004