Vous êtes dans : Chroniques (Visualisation)
Login: Pass :
Les chroniques

NéTrõlLïhàCõn : TigreNoir et les Fàntômés-Sõûvénïr [Extraits]


NéTrõlLïhàCõn : Trois Extraits de Chapitres...Màlàdïés méntàlés ét tràïtéménts [Extrait]

« [...] Ïl sé révéïllà ûn màtïn én éxplïkànt à sés prõchés k´ïl àvàït, "àvànt", cõmbàttû ûn térrïblé énnémï... çà fït bïén rïré tõût lé mõndé càr tõûs sàvàïént k´ïl àvàït pàssé tõûté sà vïé éntérré àû plûs prõfõnd dé là Gràndé Bïblïõthèké !!... Põûrtànt, lûï né prït pàs çà à là légèré ét décïdà dé réchérchér lés càûsés dû trõûblé dõnt ïl étàït là vïctïmé.
[...]
C´ést àprès dé lõngûés ànnéés d´ûn tràvàïl àchàrné sûr lûï-mêmé k´ïl décõûvrït ké cértàïns dé sés sõûvénïrs n´étàïént pàs lés sïéns, màïs céûx d´ûn àûtré Trõll !...
« Lé Hàll ést én dàngér ! Çà n´à pàs été éràdïké ! Jé/nõûs dévõns rétrõûvér ét ràssémblér lés àûtrés gûérrïérs ét répàrtïr cõmbàttré çà !! » répétàït-ïl dés héûrés dûrànt.
[...]
Lés Sàgés àppéllént cétté màlàdïé lé dédõûblémént dé pérsõnnàlïté ét récõmmàndént én gûïsé dé tràïtémént ûné bõnné clàké trõïs fõïs pàr jõûr, màtïn, mïdï ét sõïr, àvànt chàké répàs. »Càrnéts dé võ°y°àgés [Extrait]

« Õn réncõntrà ûn jõûr ûné trõûpé dé trõlls én bïén màûvàïs étàt : ékïpés cõmmé dés gûérrïérs àprès ûné térrïblé bàtàïllé, ïls põrtàïént àrmés brïséés, àrmûrés défõncéés ; léûrs tûnïkés ét péàûx dé gõb étàïént cõûvértés dé sàng, ét cértàïns mõntràïént dé gràvés bléssûrés béàntés. Põûrtànt, ïls érràïént, lé régàrd vïdé, ét àlõrs ké nõûs cõmméncïõns à nõûs mõkér dé léûr àspéct pïtõ°y°àblé (kï né l´àûràït pàs fàït ?!), lé Grànd Prõk´Trõll´Õg, kï °y° võ°y°àït mïéûx ké tõût lé mõndé dàns lés càvérnés sõmbrés, récõnnû l´ûn d´éûx.
[...]
C´ést Prõk´ kï nõûs ràcõntà l´hïstõïré dé cés trõlls càr tõûté téntàtïvé dé cõmmûnïcàtïõn fût võûéé à l´échéc : léûr régàrd étàït dévénû àûssï éxpréssïf ké célûï d´ûn Gnû H°y°pnõtïsé !
Tõûs cés trõlls àvàïént cõmmé... pérdû léûr ésprït ; õh ! ïls bàvàïént bïén kélkés mõts ïncõmpréhénsïblés dé témps én témps, màïs pàs vràïmént plûs !
[...]
Põûrtànt, kélkés témps àûpàràvànt, ïls àvàïént sémblé-t-ïl été récrûtés põûr léûr fõrcé ét léûr cõûràgé àfïn dé cõmbàttré ûné térrïblé ménàcé ïncõnnûé kï ïnfïltràït lé Hàll, ét ké lés Érûdïts àvàïént àppélés Sà´àh.
[...]
Sà´àh màngé tõût sûr sõn pàssàgé ;
Sà´àh né fàït pàs dé brûït ét Sà´àh võûs prénd tõûjõûrs pàr sûrprïsé ;
Sà´àh s´ïnfïltré dàns là têté dés fàïblés ;
Én tõût càs, cé kï ést sûr, c´ést ké pérsõnné né sû jàmàïs à kõï Sà´àh põûvàït bïén réssémblér !!... »  
L´àbûs dé gõïnfràgé péût nûïré à là sànté [Extrait]

« [...] Ûné õrgïé d´°y°éûx dé Shàmàn Gõblïn n´ést pàs récõmmàndé àû tõût jéûné trõll ; én éffét, sõn àbsõrptïõn én trõp gràndé kàntïté péût éntràînér dés trõûblés hàllûcïnàtõïrés ïrrévérsïblés.
[...]
Àïnsï, lé trõllïnét trõp gõûrmànd dévïnt l´àttràctïõn ïncõntõûrnàblé dû Gõûffré dés Bàtàïllés, õù lé võ°y°àgéûr àïmé s´àrrêtér põûr l´énténdré pàrlér à sés àmïs ïnvïsïblés : B´bàr lé Grõs Béhémõth Rõsé, Él´mér lé Fûngûs Kï Dànsé, ét l´Àrméé dés Fàntômés-Sõûvénïr... »

Grand Père Uz
le 20/07/2004