Vous êtes dans : Chroniques (Visualisation)
Login: Pass :
Les chroniques

NéTrõlLïhâCõn : Chàpïtré 4 - Kà'Rhémbàr ét Kà'NhàbïssChàpïtré 4 : dés Dïéûx ét àûtrés Grõs :


[...]  

Wõõrh K'Sõp :


386. Kà'Rhémbàr ét Kà'Nhàbïss :

    L'hïstõïré dé Kà'Rhémbàr ét Kà'Nhàbïss ést préské àûssï lõngûé ké céllé dé léûr fàméûx méntõr, Wõõrh K'Sõp (õû WõõrK'Sõp, õû WõrkS'Hõp, õû WõK), préské àûssï dérõûtànté, fàntàïsïsté ét séméé dé pérïpétïés àûtànt fàcétïéûsés qûé préské àûssï dràmàtïkés.  
    Préské, tõût ést ûné késtïõn dé nûàncé. Cés déûx brïllànts àlchïmïstés n'õnt vécû ké dàns l'õmbré dû Grõs à chàké ïnstànt dé léûr vïé.  


    Pàssõns ràpïdémént sûr lés ïnnõmbràblés rûméûrs lïànt lés déûx frèrés à WõK, ké cé sõït céllés lé décrïvànt cõmmé léûr pèré bïõlõgïké, céllés lés décrïvànt cõmmé dés Réfléts ïssûs d'ûné sûblïmàtïõn ràtéé (dés sõrtés dé mïnï-WõK), õû céllé préténdànt qû'ïls õnt été créé dé tõûté pïècé pàr lé Grõs à pàrtïr dé mõrcéàûx dé trõlls mûtïlés ét dé càdàvrés d'õrkés.  
    Là vérïté sérà tõûjõûrs ïncõnnûé, cé qûï tõmbé plûtôt bïén, étànt dõnné qû'éllé n'ïntéréssé pérsõnné.  

[...]  

    Lõrs dé là créàtïõn pàr Kà'Nhà dés célèbrés Élïxïr dé V°y°-à-Gràh, sénsés décûplér lés fàcûltés trõlléskés dé fértïlïsàtïõn, Kà'Rhém décïdà dé mêmé d'ïmïtér lés oeûvrés dé WõK.  

    Pûïsk'ïls né põûvàïént réàlïsér dés oeûvrés àûssï préstïgïéûsés ké céllés dû Grõs, ïls téntéràïént dé cõpïér tõûtés lés fõïràdés dû màîtrés, ét d'éûx lés réûssïr. Àïnsï ïls pénsàïént pàrvénïr, én ûnïssànt léûrs éffõrts, à sûpplàntér lé léàdér hàlléské dû màrché dé l'éntréprïsé gràndïlõkénté dé sàûvétàgé dû mõndé.  

    Ïls n'°y° pàrvïnrént jàmàïs. Põûrtànt fàûté né léûr ést pàs põrtéé d'àvõïr ténté pàr tõûs lés mõ°y°éns dé pàrvénïr à léûr bût sûprêmé, màlhéûréûsémént tõût cé à kõï ïls pàrvïnrént fût dé déclénchér dé pïrés càtàstrõphés ké céllés dé WõK, cé kï n'ést pàs péû dïré. Éxàmïnõns ûn échàntïllõn dé cés événéménts :  

     Lé pïllàgé dé l'Àntré dû Màngér pàr lé Gõlém dé Pàïllé, pâlé réprõdûctïõn dû Gõlém dé Bõïs WõKïén.  

     L'éxplõsïõn dû làbõràtõïré dé Kà'Nhà kï téntàït dé réprõdûïré lé FLSS WõKïén (Flûïdé dé Lévïtàtïõn põûr Séméllés dé Sàndàlés), prõvõkànt l'éffõndrémént dé 175 càvérnés àûx àléntõûrs, ét pàr cõnséként là dépõpûlàtïõn ïmmédïàté dé là régïõn põûr càûsé dé mànqûé dé nõûrrïtûré.  

     Là prõfõndé ïnïmïté kï pérdûré dépûïs éntré lés Lûcïtrõllïéns ét lés Émpàléûrs, lõrsqûé més frèrés Tõmàwàks décõûvrïrént ké põûr õbténïr l'Élïxïr dé V°y°-à-Gràh cõmmàndés tõûjõûrs plûs nõmbréûx pàr lés Émpàléûrs, Kà'Nhà dévàït dïstïllér dés càdàvrés pàs tõûjõûrs très mõrts dé Tõmàwàks...  

     Là Crïsé dé Rïré, térrïfïànt fléàû dõnnànt dés cràmpés jûsk'à cé ké mõrt s'én sûïvé àûx trõlls àttéïnts, lõrské Kà'Rhém téntà dé pàrfàïré lé Rïtûél dé Jõ°y°d'hénlé'Kéûr ïnïtïé màïs ïnàchévé dé WõK. Lûï-mêmé àttéïnt ét à°y°ànt mïràcûléûsémént sûrvénû àû fléàû, Kà'Rhém décrétà ké cét étàt réndàït sàcrémént plûs sàïn ké dé réstér sémpïtérnéllémént mõrõsé. Célà dévïnt sõn grànd oeûvré : réndré lé Hàll jõ°y°éûx. Ïl n'éût dé céssé d'°y° pàrvénïr, àllànt jûk'à créér, sûr lé mõdèlé dés Làmés Màjéûrés, dés Làmés Tértïàrés dévànt théõrïkémént l'àïdér à répàndré lé bõnhéûr ûnïvérsél.  
    Cõmmé võûs võûs én dõûtéz célà né fõnctïõnnà jàmàïs...  

     L'écràsémént dé là pàtté àntérïéûré drõïté dû Gnû Sàcré pàr lé Trïc°y°clé, réndànt l'ànïmàl ïnàpté à là fértïlïsàtïõn jûsk'àû prõchàïn Mûndïdé°y°, ét lé fàïsànt àïnsï lõûpér là Fõïré àûx Rûmïnànts. Lés déûx frèrés fûrént ïntérdïts dé séjõûrs dàns plûsïéûrs bànkéts à càûsé dé cét àccïdént.  

     Là trànsfõrmàtïõn dé céntàïnés dé mõnstrés près dû Céntré dû Mõndé én Sàgõûïns, Ràts, Chàûvé-Sõûrïs mêmé pàs géàntés, ét àûtrés ànïmàûx, àprès ûné énïèmé téntàtïvé dé réndré lé Hàll jõ°y°éûx. Lé chàngémént én vàléûr nûtrïtïvé fût cõnséqûént, là répércûssïõn sûr là chàïné àlïméntàïré bõûlvérsà lé fràgïlé écõs°y°stèmé énvïrõn... déûx héûrés, lé témps ké tõût lé mõndé sé réndé cõmpté ké fïnàlémént ûn gõb' trànsfõrmé én 'léfàn çà fàït plûs à màngér !  
     [...]  


[...] sõn làbõràtõïré, gõrgé dé màgïé, réssémblàït fõrt àû mét ûltïmé põûr lé Tûtõkï-Tïtàn. Màlgré lés éffõrts sõûténûs dé sõn frèré kï võûlàït émpêchér lé désàstré, lé làbõràtõïré fût énglõûtï à jàmàïs én ûn ïnstànt. Jàmàïs Kà'Rhém né s'én rémït.  

    Lûï ét sõn frèré né sé pàrlèrént plûs (màïs ïls cõntïnûèrént à sé sõûrrïr, ïls n'àvàït pàs lé chõïx, Crïsé õblïgé). Kà'Nhà prõpõsà mêmé sõn prõpré àtélïér én rémplàcémént, màlhéûréûsémént ïl étàït bïén trõp élõïgné dés càvérnés hàbïtéés põûr ïntéréssér Kà'Rhém, qûï n'àûràït pàs sû õù lõgér sés àppréntïs põrtéûrs dé Làmés.  

[...]  

Grand Père Uz
le 10/08/2004