Vous êtes dans : Chroniques (Visualisation)
Login: Pass :
Les chroniques

NéTrõlLïhâCõn : La disparition de LA Mouche


Éxtràïts dé dïfférénts chàpïtrés dû NéTrõlLïhàCõn  


« [...]  
Bïén qûé Grànd-Prêtré dé là Flàmmé, j'àï tõûjõûrs cõnsïdéré ké là cõnnàïssàncé péût vénïr dé bïén dés võïés dïfféréntés, pàrfõïs étràngé. Ché né mé cõnténté pàs cõmmé més frèrés dé cûlté dé là pàrõlé dé mõn Dïéû õû dé céllé dé més àînés, càr ïls né põssèdént nï lés ûns nï lés àûtrés lé sàvõïr àbsõlû. Séûlé Mûn-Dï lé põssèdé, õr nûl mõ°y°én dé cõmmûnïkér àvéc éllé n'ést põssïblé, võûs lé sàvéz.  

Àûssï ché pûïsé dàns l'énséïgnémént dé bïén dés sàgés. Nàpàdõéûïl ét lé Grànd Trõllchàntér én têté, mõn frèré ét d'àûtrés, côtõ°y°és plûs màrgïnàlémént, mà kêté dé sàvõïr dévànt réstér là plûs sécrèté põssïblé.  

[...]  

Sõn cõmpõrtémént résté dõnc màrgïnàl.  
Màrgïnàl ét nõn fàrfélû cõmmé põûvàït l'êtré célûï dé Là Mõûché.  

Én éffét j'àï sûïvï l'énséïgnémént dé Là Mõûché, àûssï cõcàssé ké célà pûïssé pàràîtré. Ûn énséïgnémént ïnfõrmél, présqûé pàssïf, càr Éllé né prõdïgûàït pàs dé cõnséïl, n'àvàït pàs d'élèvés. Sà sàgéssé étàït ïncõntéstàblé ét éllé là pàrtàgéàït dé là plûs étràngé dés mànïèrés, généràlémént vàûtréé dàns ûn bõl dé làït dé sûccûbé férménté...  
Dû cõûp sûïvré sõn énséïgnémént rékéràït éncõré plûs dé prûdéncé ké d'õrdïnàïré, d'àûtànt k'éllé étàït déjà cõnsïdéréé cõmmé ûné mõnstrûõsïté pàr més pàïrs. Ché féïgnàïs régûlïèrémént l'ïvréssé lõrs dés õrgïés dé l'Àntré dû Màngér, sïmûlànt lé mêmé étàt dé décrépïtûdé ké més cõmpàgnõns dé débàûché, àfïn dé prõfïtér dés Vérïtés bégà°y°àntés énõncéés dû fõnd d'ûné õûtré kélcõnqûé.  
Éllé n'étàït jàmàïs àûssï võlûbïlé ké lõrské l'ïvréssé là gàgnàït. Võûs n'ïmàgïnéz pàs kéls grànds prïncïpés phïlõtrõllphïkés õnt été ïnvéntés dàns ûn sémï-cõmà, dévànt ûn pàrtérré d'àûdïtéûrs éndõrmïs ét rõûlés dàns léûr võmï, qûéllés ànàl°y°sés fûlgûràntés dé là strûctûré hàllïénné n'õnt trõûvé k'ûné õréïllé àpté à lés réténïr : là mïénné.  

Ét éntré déûx délïrés prõphétïqûés nõûs àvïõns lé drõït àû récït cõmplét dé sés grànds éxplõïts. Là prûdéncé m'ïncïté à né põrtér ké péû dé crédït àû gàlvàûdàgé cértàïn dé sà nàrràtïõn...  

[...]  

... kï étàït sûr lé põïnt dé jàïllïr, màssé drésséé, kànd ûné pétïté võïx sé fït énténdré sûr l'épàûlé dé l'àncêtré :  
"Éh, °y° à ûn gûs kï sé põïnté, ét ïl à pàs l'àïr dé vénïr tàïllér lé bõût dé gràs."  
Trõïs sécõndés plûs tàrd lé Trõll Nõïr étàït à térré, cé n'étàït pàs éncõré là dérnïèré héûré dû Grànd Trõllchàntér. À cétté õccàsïõn ché décõûvrïs déûx chõsés ïmpõrtàntés : mõn méntõr n'àvàït pàs sûrvécû àûssï lõngtémps pàr sõn séûl gõût dé l'érmïtàgé, sés réfléxés àûràïént fàït pâlïr d'énvïé lés méïlléûrs Skrïms dé mà cõnnàïssàncé, ét Là Mõûché s'ïnvïtàït sõûvént õù éllé lé võûlàït, kànd éllé lé võûlàït, sàns àûcûné gêné nï pûdéûr, ét sûrtõût s'ïl °y° àvàït ûné gõûtté d'àlcõõl à lïchér.  
Cé kï né sémblàït pàs trõûblér õûtré mésûré lé vïéûx sàgé.  

[...]  

Sï lés érràncés dé l'àlcõõl péûvént àvõïr dé gràvés cõnsékéncés ? Démàndéz dõnc çà à Là Mõûché !  

L'événémént cõnnû põûr là põstérïté sõûs lé nõm "d'Ïncïdént Dïptérïké" éût lïéû péndànt là tràdïtïõnnéllé Gõïnfrérïé dé fïn dé Sàïsõn dé là Fértïlïté (cf. Chàpïtré 57 dû présént õûvràgé), én l'õccûrréncé là cïnqûïèmé àprès là Bàstõn.  
Cõmmé à l'àccõûtûméé lé Rõï-Glõûtõn prõnõnçà lé dïscõûrs d'àvànt-béûvérïé én nõmmànt chàké pàrtïcïpànt l'ûn àprès l'àûtré. Cõmmé à l'àccõûtûméé chàké pàrtïcïpànt n'àvàït lé drõït dé cõmméncér à bõïré k'àprès pàssàgé dé sõn nõm. Cõmmé à l'àccõûtûméé pûïsqûé là lïsté étàït àûssï lõngûé ké lé pïf dé Màhàsch lé dïscõûrs dûràït trõïs jõûrs. Cõmmé à l'àccõûtûméé dõnq séûls kélkés tïmbrés àtténdàïént rééllémént lé témps précõnïsé pàr là bïénséàncé põûr s'énvõ°y°ér qûélkés tõnnàls. Cõmmé à l'àccõûtûméé énfïn lé Rõï-Glõûtõn, bïén qûé dévànt térmïnér là lïsté pàr sõn nõm, õûvràït ûn tõnnàl tõûs lés cïnkànté nõms, pàrcé qûé pàrlér çà àssèché lé gõsïér.  
Tànt ést sï bïén k'àrrïvé à là fïn dé sõn làbéûr ïl s'éffõndrà sûr sõn dérnïér tõnnàl, sõûs lés vïvàts dé là fõûlé déjà làrgémént éméchéé.  
Vïvàts kï fûrént très ràpïdémént cõûvérts pàr ûn térrïfïànt bõûrdõnnémént dé cõlèré. À cé mõmént là sï lés bõûrdõnnémént étàïént nõtés sûr ûné échéllé dé pûïssàncé dé ûn à dïx, célûï-là étàït ûn nûmérõ à kàtré chïffrés. Ûn bõûrdõnnémént né péût d'õrdïnàïré pàs rétrànscrïré ûné émõtïõn, ét sûrémént pàs là cõlèré, màïs àûcûn dés trõlls présénts né l'àûràïént sõûténû à cét ïnstànt.  
Là Mõûché étàït fûrïéûsé : õn l'àvàït õûblïé. Sà fûréûr étàït téllé k'éllé àûràït sàns péïné fàït tàïré ûn Blàblàtïsté én pléïné làncéé. Éllé àûràït mêmé sàns dõûté stõppé ûné chàrgé dé Trànchéûr àffàmé, ét l'àûràït fàït réntrér chéz lûï sûr là põïnté dés pïéds én s'éxcûsànt d'àvõïr déràngé, ét sõûhàïtànt ûné bõnné fïn dé jõûrnéé.  
Õn téntà dé révéïllér lé Chàmpïõn dû Màngér pàr tõûs lés mõ°y°éns põûr révéïllér l'àffrõnt, chàcûn sàchànt qû'ûné Mõûché énérvéé põûvàït càssér l'àmbïàncé dé là plûs jõ°y°éûsé dés fêté d'ûn sïmplé bàttémént d'àïlé.  

Màlhéûréûsémént lé sõmméïl dû Rõï-Glõûtõn étàït àûssï prõfõndé ké l'Àb°y°ssé Ïnférnàlé, rïén n'°y° fït. Lés éffõrts àchàrnés dés méïlléûrs Blàblàtéûrs éncõré débõût réûssïrént préské à Là càlmér, énfïn, àû bõût dé lõngûés héûrés, kànd sõûdàïn... lé dràmé, võûs võûs én dõûtéz.  
Ûn dràmé ïncàrné cétté fõïs pàr ûn Tõmàwàk, ûn jéûné, ûn dés plûs fànàtïkés kï sõïént, ûn ïmbécïlé crïtïké dõnt là làngûé répûtéé fïélléûsé étàït sûblïméé pàr lés vàpéûrs àlcõõlïqûés. Lé détàïl dé sà rémàrké n'à ké péû d'ïmpõrtàncé fàcé à l'Hïstõïré, séûl sõn résûltàt cõmpté. Ïl n'àvàït pàs séûlémént ïnsûlté Là Mõûché, là jûgéànt ïndïgné dé pàrtàgér l'Õrgïé àvéc lés Trõlls dõnt éllé dévràït êtré, ïl àvàït ïnsûlté tõûtés lés mõûchés à tràvérs éllé.  
Lé sïléncé àccûéïllït sés pàrõlés. Ûn sïléncé sûprêmé, tõtàl. Plûs ûné mõûché né bõûgéàït, lés trõlls réténàïént léûr réspïràtïõn, mêmé lés éndõrmïs àvàïént stõppé ïnstïnctïvémént léûrs rõnfléménts. Là ténsïõn étàït pàlpàblé.  

Tõût sé dérõûlà très ràpïdémént.  

Ûn ïnstànt plûs tàrd lé trõll àvàït dïspàrû, émpõrté dàns ûné vàgûé d'ïnséctés võlànt déchàînés, dévõrés pàr Éllé ét sés soeûrs. Ûné préûvé évïdénté dû vràï põûvõïr dés mõûchés, ûné mànïèré térrïfïànté dé nõûs lé ràppélér.  

Célà n'émpêchà pàs là fêté dé répréndré, àprès tõût ïl réàppàràîtràït àû sõléïl l'ïnsõlént, màïs là jõïé n'étàït plûs là. Célà sé séntàït, lés mõûchés fàïsàïént là têté.  
Kànd lé Rõï-Glõûtõn sé révéïllà ïl fàllût lûï éxplïkér là sïtûàtïõn. Lé Chàmpïõn n'àvàït ké fàïré dés ïnsûltés d'ûn trõllïnét, tõût cé qû'ïl võ°y°àït, c'étàït là sûscéptïbïlïté dé Là Mõûché, l'àmbïàncé plõmbéé, ét lé prõdïgïéûx dïptèré rõ°y°àlémént vàûtré dàns SÕN tõnnàl dé révéïl.  
Sï là fûréûr põûvàït sé chïffrér, éllé én àvàït désõrmàïs cïnq.  

Là véngéàncé d'ûn Kàstàr sé màngé très chàûd, võûs lé sàvéz. Sàûf én càs d'Õrgïé. Là séûlémént éllé péût réfrõïdïr ûn péû àvànt d'êtré cõnsõmméé.  

[...]  

... né rémàrqûà pàs lés mõrcéàûx dé frõmàgé flõttànt dàns sõn bõl dé làït. Õn étàït pàs à ûné étràngété près, õr ûn frõmàgé n'à jàmàïs tûé ûné mõûché. Éllé s'éndõrmït trànkïllémént cõmmé à l'àccõûtûméé.  
Jé né rémàrqûàïs qû'à péïné là dïscrèté pïchénétté d'ûn Kàstàr ànõn°y°mé, kï fït dérïvér ûn dés mõrcéàûx, dïssïmûlànt àïnsï Là Mõûché dé là vûé dés àttàblés ét sõûs-tàblés.  
Jé né fïs pàs lé ràpprõchémént éntré cé gésté ànõdïn ét l'Ïncïdént Dïptérïén. Ché réstàï dàns mõn démï-sõmméïl, ïnnõcént, én võ°y°ànt s'àpprõchér Kïkï. Põûrtànt sà võràcïté à l'égàrd dû frõmàgé étàït légéndàïré. Kànd énfïn l'étïncéllé àllûmà mà cõnscïéncé brûméûsé ïl étàït éncõré ûné fõïs trõp tàrd, lé béc àvàït fàït sõn oeûvré, énglõûtïssànt frõmàgé ét Mõûché.  
L'hàbïlïté dû stràtàgèmé né prït sõn àmpléûr ké kélkés héûrés plûs tàrd, kànd Kïkï fût àmbréé põûr l'étérnïté.  

À cé jõûr jé sûïs lé séûl à cõnnàîtré lé sécrét dé là m°y°stérïéûsé dïspàrïtïõn dé Là Mõûché, én déhõrs dé kélkés prõchés dû Rõï-Glõûtõn, ét dé mõn frèré cõmmé ïl sé dõït. »  

Grand Père Uz
le 07/05/2005